Bulgaria

order by  

Asim
ADEMOV

@ademovasim
Nedzhmi
ALI
Nikolay
BAREKOV

@nbarekov
Angel
DZHAMBAZKI

@djambazki
Filiz
HYUSMENOVA
Peter
KOUROUMBASHEV

@pkouroumbashev
Andrey
KOVATCHEV

@andreykovatchev
Ilhan
KYUCHYUK

@ilhankyuchyuk
Svetoslav Hristov
MALINOV

@svmalinov
Eva
MAYDELL

@EvaMaydell
Iskra
MIHAYLOVA
Momchil
NEKOV

@momchilnekov
Andrey
NOVAKOV

@andreynovakov
Georgi
PIRINSKI
Emil
RADEV

@emil_radev
Sergei
STANISHEV

@SergeiStanishev
Vladimir
URUTCHEV

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

@tomislavdonchev
Mariya
GABRIEL

@GabrielMariya
Iliana
IOTOVA

@IIotova