Cyprus

order by  

Lefteris
CHRISTOFOROU

@LefChristoforou
Takis
HADJIGEORGIOU

@thadjigeorgiou
Costas
MAVRIDES

@cmavrides
Demetris
PAPADAKIS

@DemPapadakis
Neoklis
SYLIKIOTIS

@sylikiotis
Eleni
THEOCHAROUS

@THEOCHAROUSE

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Christos
STYLIANIDES